หลักสูตรปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา : พระมหาสุรชัย พุดชู


ดุษฎีนิพนธ์ : พุทธอรรถปริวรรตศาสตร์ว่าด้วยจิตเดิมแท้ในกระบวนการพัฒนาปัญญา

หลักสูตรปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา
วิทยาลัยปรัชญาและการศึกษา มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
ปีการศึกษา 2560

พระมหาสุรชัย พุดชู

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

 

หน้าปก

ประวัติผู้วิจัย

บทคัดย่อภาษาไทย

บทคัดย่อภาษาอังกฤษ

กิตติกรรมประกาศ

สารบัญ-สัญลักษณ์

- สารบัญตาราง
- สารบัญภาพ
- คำอธิบายสัญลักษณ์และคาย่อ

 

บทที่ 1

- บทนำ
- ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
-วัตถุประสงค์การวิจัย
- ประเด็นคาถามในการวิจัย
- คาตอบเชิงสมมติฐาน
- ขอบเขตและระเบียบวิธีวิจัย
- นิยามศัพท์
- เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
- ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
- กรอบแนวคิดในการวิจัย

 

บทที่ 2

กระบวนการพัฒนาปัญญาในปรัชญาตะวันตกและปรัชญาตะวันออก
ความหมาย ประเภท และขอบเขต
กระบวนการพัฒนาปัญญาในปรัชญาตะวันตก
- เหตุผลนิยม
- ประสบการณ์นิยม
- อนุมานนิยม
กระบวนการพัฒนาปัญญาในปรัชญาตะวันออก
- ปรัชญาพราหมณ์-ฮินดู
- พุทธปรัชญา
- มหายาน
- เถรวาท
บทสรุป

 

บทที่ 3

จิตเดิมแท้ในพุทธปรัชญาเซนและพุทธปรัชญาเถรวาท
จิตเดิมแท้ในพุทธปรัชญาเซน
- ภูมิหลังและพัฒนาการของนิกายเซน
- กาเนิดนิกายสาคัญของเซน
- เครื่องมือแห่งซาโตริหรือการตรัสรู้
- การปฏิบัติสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐาน
- แนวคิดว่าด้วยเรื่องจิตเดิมแท้ในพุทธปรัชญาเซน
- ธรรมชาติของจิต
- พุทธภาวะและธรรมชาติแห่งความเป็นพุทธะ
- บทสรุป
จิตเดิมแท้ในพุทธปรัชญาเถรวาท
- แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับจิตเดิมแท้
- จิตคืออะไร
- ลักษณะของจิต
- แหล่งที่เกิดและที่อาศัยของจิต
- จิตกับอารมณ์
- การทางานของจิต
- อานาจของจิต
- ประเภทของจิต
- การวิเคราะห์แนวคิดเรื่องจิตเดิมแท้
- บทสรุป

 

บทที่ 4

อรรถปริวรรตศาสตร์ตะวันตกและพุทธอรรถปริวรรตศาสตร์
ความหมายและทฤษฎีอรรถปริวรรตศาสตร์ทางตะวันตก
- การตีความเชิงศาสนา
- การตีความเชิงปรัชญา
ความหมายและทฤษฎีพุทธอรรถปริวรรตศาสตร์
- พุทธอรรถปริวรรตศาสตร์เถรวาท
- พุทธอรรถปริวรรตศาสตร์มหายาน
- เปรียบเทียบพุทธอรรถปริวรรตศาสตร์เถรวาทกับมหายาน
บทสรุป

 

บทที่ 5

การประยุกต์ใช้พุทธอรรถปริวรรตศาสตร์ว่าด้วยจิตเดิมแท้ในกระบวนการพัฒนาปัญญา
การตีความเรื่องจิตเดิมแท้ในกระบวนการพัฒนาปัญญาแบบโลกิยปัญญา
- ทฤษฎีพุทธอรรถปริวรรตศาสตร์กับการตีความเรื่องจิตเดิมแท้
- โกอานกับการตีความเรื่องจิตเดิมแท้
- ซาเซนกับการตีความเรื่องจิตเดิมแท้
- มอนโดกับการตีความเรื่องจิตเดิมแท้
- การประยุกต์ใช้ทฤษฎีพุทธอรรถปริวรรตศาสตร์เรื่องจิตเดิมแท้ กับกระบวนการพัฒนาปัญญาแบบโลกิยปัญญา
- ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ด้านศิลปวัฒนธรรม
- ด้านพัฒนาบุคลิกภาพ
- ด้านการทางาน
การตีความเรื่องจิตเดิมแท้ในกระบวนการพัฒนาปัญญาแบบโลกุตรปัญญา
- ทฤษฎีพุทธอรรถปริวรรตศาสตร์กับการตีความเรื่องจิตเดิมแท้
- อุปายโกศลวิธี (โกอาน) กับการตีความเรื่องจิตเดิมแท้
- วิภาษวิธีหรือศูนยตากับการตีความเรื่องจิตเดิมแท้
- การประยุกต์ใช้ทฤษฎีพุทธอรรถปริวรรตศาสตร์เรื่องจิตเดิมแท้ กับกระบวนการพัฒนาปัญญาแบบโลกุตรปัญญา
- ด้านการศึกษาธรรม
- ด้านการปฏิบัติธรรม
- ด้านการพิจารณาความว่าง
บทสรุป

 

บทที่ 6

สรุป ข้อวิจารณ์และข้อเสนอแนะ
สรุป
องค์ความรู้ใหม่และรูปแบบของจิตเดิมแท้ในกระบวนการพัฒนาปัญญา… 278
ข้อวิจารณ์
ข้อเสนอแนะ
- ข้อเสนอแนะในการนาไปใช้ประโยชน์
- ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป

 

รายการอ้างอิง

Update : 2022-02-09 14:54:10