หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ : นางคมคาย น้อยสิทธิ์


ดุษฎีนิพนธ์ : การพัฒนาองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และแบบประเมินภาวะผู้นาแบบกระจายอานาจ
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดนนทบุรี

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นา
วิทยาลัยปรัชญาและการศึกษา มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
ปีการศึกษา 2563

นางคมคาย น้อยสิทธิ์


ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

 

หน้าปก

 

หน้าอนุมัติ

 

บทคัดย่อ

- บทคัดย่อภาษาไทย
- บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
- กิตติกรรมประกาศ

 

สารบัญ

- สารบัญตาราง
- สารบัญภาพ

 

บทที่ 1

- บทนา
1.1 ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหาการวิจัย
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย
1.4 ขอบเขตของการวิจัย
1.5 คานิยามศัพท์

 

บทที่ 2

- เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.1 แนวคิดทฤษฎีการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ
2.1.1 การบริหารงานบุคคล
2.1.2 การบริหารงบประมาณ
2.1.3 การบริหารวิชาการ
2.1.4 การบริหารทั่วไป
2.1.5 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดนนทบุรี
2.2 แนวคิดทฤษฎีภาวะผู้นา (Leadership)
2.2.1 ความหมายของภาวะผู้นา
2.2.2 ภาวะผู้นาศตวรรษที่ 21
2.3 แนวคิด ทฤษฎีภาวะผู้นาแบบกระจายอานาจ (Distributed Leadership).
2.3.1 ความหมายของภาวะผู้นาแบบกระจายอานาจ
2.3.2 องค์ประกอบของภาวะผู้นาแบบกระจายอานาจ.
2.3.3 นิยามเชิงปฏิบัติและตัวบ่งชี้องค์ประกอบของภาวะผู้นาแบบการกระจายอานาจ
2.4 แนวคิดทฤษฎีการพัฒนาตัวบ่งชี้
2.5 แนวคิดการสร้างแบบประเมิน
2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.6.1 งานวิจัยในประเทศ
2.6.2 งานวิจัยต่างประเทศ
2.7 กรอบแนวคิดในการวิจัย

 

บทที่ 3

- วิธีดาเนินการวิจัย
3.1 ขั้นตอนที่ 1 การพัฒนาองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ภาวะผู้นาแบบกระจาย อานาจของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาจังหวัดนนทบุรี
3.2 ขั้นตอนที่ 2 การตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ ขององค์ประกอบและตัวบ่งชี้ภาวะผู้นาแบบกระจายอานาจของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดนนทบุรี
3.3 ขั้นตอนที่ 3 การพัฒนาแบบประเมินองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของภาวะผู้นาแบบกระจายอานาจของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขต พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดนนทบุรี
3.4 ขั้นตอนที่ 4 ทดลองใช้แบบประเมินและศึกษาระดับภาวะผู้นาแบบกระจายอานาจ ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดนนทบุรี

 

บทที่ 4

- ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
4.1 ผลการวิจัย

 

บทที่ 5

- สรุปผลการวิจัย การอภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลการวิจัย
5.2 การอภิปรายผล
5.3 ข้อเสนอแนะ

 

รายการอ้างอิง

 

ภาคผนวก
- ภาคผนวก ก
- ภาคผนวก ข
- ภาคผนวก ค
- ภาคผนวก ง

- ประวัติผู้วิจัย

 

Update : 2022-02-09 16:43:18