หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ ม.เซนต์จอห์น


#นวัตกรรมการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ

ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดแนวคิดใหม่ วิธีการใหม่ กระบวนการใหม่ ๆ

สอบถามเพิ่มเติมสมัครออนไลน์

ผศ.ดร.เสวียน เจนเขว้า โทร.086-648-6089

อ.ดวงใจ โภชนจันทร์ โทร.02-938-8353

Update : 2022-02-25 16:37:12