หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นา : นางสาววรันตรี ปลั่งวัฒนะ


ดุษฎีนิพนธ์ : การพัฒนาหลักสูตรภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านการบินของครูวิชาภาคพื้นสถาบันการบินพลเรือน

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ
วิทยาลัยปรัชญาและการศึกษา มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
ปีการศึกษา 2563

นางสาววรันตรี ปลั่งวัฒนะ


ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

 

หน้าปก

 

หน้าอนุมัติ

 

บทคัดย่อ

 

สารบัญ
สารบัญตาราง
สารบัญภาพ

 

บทที่ 1 บทนำ
1.1 ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหาการวิจัย
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย
1.4 ขอบเขตของการวิจัย
1.5 คำนิยามศัพท์

 

บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการฝึกอบรม
2.2 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้นำ
2.3 บริบทของสถาบันการบินพลเรือน
2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.5 กรอบแนวคิดในการวิจัย

 

บทที่ 3 วิธีการดำเนินการวิจัย
3.1 ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาความจาเป็นและความต้องการในการพัฒนาภาวะผู้นำ
การเปลี่ยนแปลงด้านการบินของครูวิชาภาคพื้น สถาบันการบินพลเรือน
3.2 ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนำหลักสูตรภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านการบินของครู วิชาภาคพื้น สถาบันการบินพลเรือน
3.3 ขั้นตอนที่ 3 การทดลองและประเมินผลการใช้หลักสูตรภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ด้านการบินของครูวิชาภาคพื้น สถาบันการบินพลเรือน
3.4 ขั้นตอนที่ 4 การปรับปรุงและแก้ไขหลักสูตรภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง
ด้านการบินของครูวิชาภาคพื้น สถาบันการบินพลเรือน

 

บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
4.1 ผลการศึกษาความจำเป็นและความต้องการ ในการพัฒนาหลักสูตรพัฒนา
ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านการบินของครูวิชาภาคพื้น สถาบันการบินพลเรือน
4.2 ผลการพัฒนาหลักสูตรภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านการบินของครูวิชา
ภาคพื้น สถาบันการบินพลเรือน
4.3 ผลการทดลองและประเมินผลการใช้หลักสูตรการพัฒนาภาวะผู้นำ
การเปลี่ยนแปลงด้านการบินของครูวิชาภาคพื้น สถาบันการบินพลเรือน
4.4 ผลการปรับปรุง และแก้ไขหลักสูตรการพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง
ด้านการบินของครูวิชาภาคพื้น สถาบันการบินพลเรือน
 

บทที่ 5 สรุปผลการวิจัย การอภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลการวิจัย
5.2 การอภิปรายผล
5.3 ข้อเสนอแนะ

 

รายการอ้างอิง

ภาคผนวก

Update : 2022-03-03 11:19:10