หน่วยงาน : สำนักประกันคุณภาพ


ข้อมูลการปฏิบัติงานเบื้องต้น :

พัฒนานักศึกษา ในรั้วมหาวิทยาลัย
สำนักประกันคุณภาพ (Office of Quality Assurance) ได้รับการอนุมัติจัดตั้งจากมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ตามคำสั่งเลขที่ 1/2544 จัดตั้ง”สำนักงานคณะกรรมการประกันคุณภาพและข้อมูล”

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2544 เพื่อให้สอดคล้องตามนโยบาย และแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาพศ.2539 ของทบวงมหาวิทยาลัย (ปัจจุบันคือสำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการ) และเมื่อปีการศึกษา 2550 ได้มีการปรับโครงสร้างของมหาวิทยาลัย และได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็น สำนักประกันคุณภาพ ( ขึ้นตรงต่ออธิการบดี)

ในปีการศึกษา 2554 มหาวิทยาลัยได้มีการปรับผังโครงสร้างการบริหารงานใหม่ สำนักประกันคุณภาพเป็นหน่วยงานในสังกัดของงานวิชาการ ขึ้นตรงต่อรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ในปีการศึกษา 2557 ได้มีการรวมส่วนงานส่งเสริมการวิจัย เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสำนักประกันคุณภาพ
และเปลี่ยนชื่อเป็น สำนักประกันคุณภาพและส่งเสริมการวิจัย ขึ้นตรงต่อรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
1.พัฒนาระบบการประกันคุณภาพและส่งเสริมการวิจัยของมหาวิทยาลัย ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทุกหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
2.ให้ความรู้ความเข้าใจ และทักษะด้านประกันคุณภาพแก่ผู้เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ
3.สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ในด้านการประกันคุณภาพและส่งเสริมการวิจัย

เป้าประสงค์ ของหน่วยงาน

 1. มีการพัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพและส่งเสริมการวิจัย และมีการส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานดำเนินการตามระบบและกลไกอย่างต่อเนื่อง
 2. ให้ความรู้ความเข้าใจ และทักษะด้านประกันคุณภาพแก่ผู้เกี่ยวข้อง
 3. มีการติดตามตรวจสอบการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาของทุกหน่วยงาน
 4. ส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ
 5. ส่งเสริมให้มีการจัดการความรู้ด้านการประกันคุณภาพเพื่อนำไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้

นโยบายของมหาวิทยาลัยในประเด็นยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสำนักประกันคุณภาพและส่งเสริมการวิจัย

 1. นโยบายด้านการจัดการเรียนการสอนและการผลิตบัณฑิต
  (1) สนับสนุนและกำกับให้ทุกหลักสูตรมีการดำเนินงานตามเกณฑ์
 2. มาตรฐานหลักสูตร
  มาตรฐานหลักสูตร
  (1) สนับสนุนให้มีระบบและกลไกส่งเสริมผลงานทางวิชาการ
  (2) ส่งเสริมให้บุคลากรได้พัฒนาศักยภาพในการสร้างผลงานวิชาการ
  นโยบายการบริหารจัดการ
  (1) สนับสนุนให้มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
  (2) สนับสนุนให้ทุกหน่วยงานได้รับรองมาตรฐานการศึกษาทั้งการประกันคุณภาพภายในและภายนอก
  (3) สนับสนุนให้ทุกหน่วยงานและทุกคนได้รับรู้เข้าใจ และดำเนินมาตรการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
  (4) ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาสถาบันสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้

 


ข้อมูลการติดต่อ :

อาคารชิน โสภณพนิช ชั้น 1