หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ : นางสาวกิ่งดาว กองแก้ว


วิทยานิพนธ์ : ปัญหาและแนวทางการแก้ไขการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนธรรมมิสลาม ท่าอิฐ สังกัดคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ
วิทยาลัยนวัตกรรมทางการศึกษา มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
ปีการศึกษา 2564

นางสาวกิ่งดาว กองแก้ว


ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

ปกหน้า

สารบัญ

บทที่ 1

บทที่ 2

บทที่ 3

บทที่ 4

บทที่ 5

รายการอ้างอิง

ภาคผนวก

Update : 2023-05-03 10:04:17