ชมนิทรรศการภายในอาคารนิทรรศ์รัตนโกสินทร์


นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู วิทยาลัยปรัชญาและการศึกษามหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ปีการศึกษา 2563 เข้าชมการจัดแสดงนิทรรศการภายในอาคารนิทรรศ์รัตนโกสินทร์ ในวันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2563 ทั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชา GDT 4205 สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา

โดยจะมีนักศึกษาและอาจารย์ผู้สอนที่จะเข้าชม จำนวน 32 คน นำทีมโดย ผศ.ดร.มนูญ โต๊ะอาจ ประธานหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู

Update : 2020-10-06 10:36:52