ขอแสดงความยินดีกับดร.คมคาย น้อยสิทธิ์


ขอแสดงความยินดีกับ ดร.คมคาย น้อยสิทธิ์ ในการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ในหัวข้อเรื่องการพัฒนาองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และแบบประเมินภาวะผู้นำแบบกระจายอำนาจของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดนนทบุรี

โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. บุญเรียง ขจรศิลป์ และ ผศ.ดร.ธนีนาฏ ณ สุนทร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ดร.ชัยณรงค์ สุวรรณสาร เป็นประธานกรรมการ และ รองศาสตราจารย์ ดร.อุทัย บุญประเสริฐ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

Update : 2020-10-20 10:15:00