การตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับวิทยาลัย


การตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับวิทยาลัย ของวิทยาลัยปรัชญาและการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2563 เวลา 13.30-16.00 น. ณ ชั้น 9 อาคารชิน โสภณพนิช มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

Update : 2020-09-16 23:29:41