วารสารเซนต์จอห์น กรกฎาคม – ธันวาคม 2563


วารสารวิชาการเซนต์จอห์น ปีที่ 23 ฉบับที่ 33

 

ปกวารสาร

 

วัฒนธรรมราชสำนักที่ปรากฏสู่ขนบการแสดงละครในเรื่องอิเหนา....................................
The Appearance of Royal Court Culture in Lakhon Nai: Case Study of Inao
จุฑาวัฒน์ โอบอ้อม, บุปผา บุญทิพย์


การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้การสอนอ่านแบบเน้นมโนทัศน์และแนวคิดการเรียนรู้ แบบสืบสอบเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาปริญญาบัณฑิต...................................
Development of an Instructional Model Based on Concept-Oriented Reading Instruction and
Inquiry-Based Learning to Enhance Critical Reading Ability of Undergraduate Students
เพ็ญวิษา วัฒนปรีชานนท์, วิภาวรรณ วงษ์สุวรรณ์ คงเผ่า, สร้อยสน สกลรักษ์


พุทธอรรถปริวรรตศาสตร์ว่าด้วยความจริงของทุกข์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต.................
The Buddhist Hermeneutics on the Truth of Suffering for Developing the Quality of Life
พระครูวิมลปริยัติสุนทร (เชือน ธรรมโชโต), สมบูรณ์ บุญโท, สวัสดิ์ อโณทัย


ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อโฆษณาเชิญชวนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย..................
Public Attitudes Towards the Invitation of the Tourism Authority of Thailand
เอกณรงค์ วรสีหะ


แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวร้านอาหารริมทางสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ในกรุงเทพมหานคร........................
Ways of Developing Street Food Tourism for Foreign Tourists in Bangkok Province
วิลาสินี เขมะปัญญา, เสรี วงษ์มณฑา, ชุษณะ เตชคณา, ธนรัตน์ รัตนพงศ์ธระ


การเพิ่มความสามารถในการกำกับอารมณ์ของวัยรุ่นโดยการฝึกความจำขณะทำงานตามหลักการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวร่างกายแบบลาบาน........................
Enhancing Emotion Regulation Ability in Adolescents by Working Memory
Training Based on Laban Movement Analysis
จุฑาทิพย์ โพธิ์ทิ, พีร วงศ์อุปราช, ปริญญา เรืองทิพย์


การทำงานเป็นทีมที่ส่งผลต่อการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์การของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2............................
Teamwork Affecting the Total Quality Management under the Samutprakarn
Primary Educational Service Area Office 2
จินตนา ยนต์ศิริ, พจนีย์ มั่งคั่ง, พรทิพย์ คำชาย


การศึกษาข้อบกพร่องในการเขียนงานวิชาการของนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี.........................
Errors in Academic Writing Made by Thai Major Students, Faculty of Education,
Rambhai Barni Rajabhat University.
สริตา ปัจจุสานนท์, กรฎา สุขุม

 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการบริการของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินสำหรับสายการบินต้นทุนต่ำในประเทศไทย...............................
The Influencing Factors of Service Quality of Flight Attendants for Low Cost
Airlines in Thailand
พรรณกร ศาตรกุลวณิชย์, เกิดสิริ เจริญวิศาล

 

การเสริมสร้างคุณค่าชีวิตผู้สูงอายุด้วยหลักอริยวัฑฒิ 5........................
Reinforcement of Elders’ Life Value with The 5 Ariyavaddhis
นวรัตน์ ไกรษร, พระมหาบุญศรี ญาณวุฑฺโฒ, พระศรีวินยาภรณ์, สุวิญ รักสัตย์

 

ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีต่อการให้บริการของสถานีตำรวจย่อยบางซื่อ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร....................
Satisfaction of Foreign Tourists with the Service of Bang Sue Metropolitan
Police Sub-Station, Chatuchak District, Bangkok
วีณา ซุ้มบัณฑิต, นภสร ท่าห้อง, โช โช อัง, อาทิตยา จารุจินดา

 

การจัดการเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจขนส่งสัญชาติญี่ปุ่นกับการถ่ายโอนกลยุทธ์สู่ธุรกิจในประเทศไทย............................
Strategic Management of Japanese Transportation Business and Transferring Strategies
to Businesses in Thailand
มนัญณัฏฐ์ โภชนจันทร์

 

แนวทางการพัฒนางานแม่บ้านของโรงแรมในจังหวัดพะเยาตามมาตรฐานข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรวิชาชีพการท่องเที่ยวอาเซียน...............................
Guidelines for Housekeeping Development of Hotels in Phayao Province Based
on ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professional
กรัณน์ฑรัตน์ คะวัติกูล

 

การพัฒนาการท่องเที่ยวในชุมชนริมน้ำจันทบูร จังหวัจันทบุรี........................
Guidelines to Develop the Tourism of Chanthaboon Waterfront Community,
Chanthaburi Province
ณัฐรินทร์ ปริวงศ์กุลธร, วิลาสินี เขมะปัญญา


การพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุโดยใช้กิจกรรมดนตรีพื้นบ้านล้านนา กรณีศึกษาชมรมดนตรีพื้นเมือง ชุมชนสันโค้งหลวง จังหวัดเชียงราย.....................
Enhancing Elderly’s Wellbeing by Using Lanna Music Activities: A Case Study
of the Elderly Folk Music Club, San Khong Luang Community, Chiangrai Province
เพียงแพน สรรพศรี, สกาวรุ้ง สายบุญมี, ยุทธนา ฉัพพรรณรัตน์

 

สมรรถนะการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ของครูประถมศึกษา.............
Learning Management Competency to Develop 21st Century Learners of
Elementary School Teachers
ประยูร บุญใช้

 

การศึกษาหลักคุณธรรมของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัยปรัชญาและการศึกษา มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น..........................
The Study of Desired Moral Characteristics of Pre-Service Teacher Students
in the Collage of Philosophy and Education at Saint John’s University
สมชาติ อดุลวัชรเมธ


การจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อความอยู่รอดของมหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย...............
Strategic Management for The Survival of Private Universities in Thailand
เจตนา สุขเอนก, ธำรง รัตนภรานุเดช

 

บทบาทของผู้บริหารสำหรับเติมความสุขและความผูกพันให้แก่พนักงานในสถานประกอบการไทย ยุคอุตสาหกรรม 4.0..............................
The Roles of Management for Fulfilled Happiness or Employee Engagement
in Thai Workplace for Industry 4.0 Era
ปิยะวิทย์ ทิพรส, เกื้อจิตร ชีระกาญจน์, ศิวะนัน ศิวพิทักษ์

 

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติภายใต้หลักธรรมาภิบาลขององค์การภาครัฐ ตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส............................
National Strategy Propulsion in Governance Subjection of Government
Organizations by the Integrity and Transparency Assessment
ปิยากร หวังมหาพร, อภิญญา ดิสสะมาน


การกำกับดูแลกิจการที่ดีของ บริษัท เพอร์เฟค เคมิคัล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด....................
Good Corporate of Perfect Chemical and Service Co., LTD.
กรวีณา สายทองคำ , กฤศ ฉายแสงเดือน


ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในอำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี.........................
Factors Affecting Success in Administration of Basic School Administrators,
Mueang Chanthaburi District, Chanthaburi Province
วิชิต แสงสว่าง, อำนาจ ศรีแสง


ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ของประเทศไทย..........................
Factors Influencing the Personnel’s Performance Morale of Subdistrict
Administration Organization in Upper Northeast Province Group 1 of Thailand
วัชรินทร์ สุทธิศัย, สิทธิพรร์ สุนทร, เทอดเกียรติ ฉายจรุง, สถิตคุณ บุญเรือน, สุรศักดิ์ สุขโชติ

 

การออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถศิลป์สำหรับตลาดพรีเมียมจากกกด้วยการประยุกต์เทคนิคจักสาน.......................
Creative Craft Product Design for Premium Market from Reed with Application
of Basketry Techniques
วรวุธ สุธีวีระขจร

 

รำลงสรงโทนอิเหนา......................................................................
Long Song Tone of Inao
อนุกูล โรจนสุขสมบูรณ์, อรอุทัย นิลนาม, บัณฑายมาศ ยอดเจริญ,
กัญญ์ณัชกุล เอกอมรบริพัฒน์, นัทธมน ปุยภูงา


กลยุทธ์ทางการตลาดของธุรกิจร้านอาหารไทย ระดับมิชลินสตาร์ เพื่อการท่องเที่ยวเชิงอาหาร สำหรับนักท่องเที่ยวจีน............................
Marketing Strategies of the Thai Restaurant Business with Michelin Star for Chinese
Tourists in Gastronomic Tourism
เปรมฤดี ชัยรุ่งเรืองสิน, ชิษณุพงศ์ ศิริโชตินิศากร

 

หลักเกณฑ์การเสนอบทความทางวิชาการหรือบทความจากงานวิจัย

 

 

Update : 2021-01-09 22:04:05