"เรียนไปด้วย ทำงานไปด้วย"


        ในโลกแห่งการแข่งขันทางธุรกิจในปัจจุบัน  เป็นการแข่งขันกันด้วยความรู้และทักษะการทำงาน  การศึกษาในระดับอุดมศึกษาโดยเฉพาะปริญญาตรี จึงมีความจำเป็นสำหรับผู้ที่ต้องการความรู้และวุฒิการศึกษาไปสมัครงานในสายอาชีพที่ตนสนใจ  

       สำหรับผู้ที่มีงานทำ หรือ ประกอบอาชีพอยู่แล้ว   ทั้งในระดับพนักงาน  หัวหน้างาน ตลอดจนเจ้าของธุรกิจ   ก็หันมาให้ความสำคัญกับการเพิ่มพูน หรือ ทบทวนความรู้และทักษะในการทำงาน (Up-skill  and Re-skill) เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน ตลอดจนแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นได้จริง

       “การเรียนไปด้วย...ทำงานไปด้วย” จึงเป็นตัวเลือกหนึ่ง   ให้กับผู้ที่ประกอบอาชีพอยู่แล้วสามารถมาศึกษาความรู้และทักษะเพื่อนำไปใช้ในการทำงานเพิ่มเติมได้       ด้วยเหตุนี้ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (ระดับปริญญาตรี)  จึงมีการจัดการเรียนการสอนที่เอื้ออำนวยต่อผู้ที่สนใจ   ด้วยการจัดการเรียนการสอน เฉพาะในวันเสาร์-วันอาทิตย์ สำหรับผู้ที่มีวุฒิ ม.6/ปวช. และ วันอาทิตย์ (วันเดียว)  สำหรับผู้ที่มีวุฒิ ปวส.  โดยไม่กระทบกับเวลาในการทำงาน (วันธรรมดา)        นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถยื่นเรื่องขอผ่อนชำระค่าเล่าเรียนได้ตามความจำเป็นของแต่ละบุคคล  ทั้งนี้ด้วยความเข้าใจในลักษณะของนักศึกษากลุ่มนี้ ที่ต้องทำงานหาเงินส่งตนเองเล่าเรียน  โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในขณะนี้ทำให้รายได้ลดลง          พร้อมด้วยรูปแบบการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์เสริม  เพื่ออำนวยความสะดวก ลดปัญหาการเดินทางของนักศึกษา และยังสามารถใช้สื่อออนไลน์ในการสร้างความเข้าใจในเนื้อหาง่ายขึ้น  ผ่านเนื้อหาการสอน,องค์ความรู้ และกิจกรรมที่สามารถนำไปปรับใช้ในการทำงานได้จริง    โดยมีรูปแบบการเรียนการสอนแบบ Block Course   สะดวกช่วงเวลาใด สามารถสมัครเข้าศึกษาได้ทุก Block !!   พร้อมด้วยการเสริมทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ให้แก่นักศึกษาทุกคน

ติดต่อสอบถาม:

????095-620-8636 (อ.วิภารัตน์)

????061-570-3655 (อ.ดารุณี)

สนใจกรอกใบสมัคร:

shorturl.at/rCLY8

ข้อมูลเพิ่มเติม :

http://stjohntraining.com/registersju/

Update : 2021-02-17 11:18:32