วารสารเซนต์จอห์น มกราคม–มิถุนายน 2563


วารสารเซนต์จอห์น  มกราคม–มิถุนายน 2563

 

ปกวารสาร

 

วิถีไทยเพื่อการพัฒนา : ภาพสะท้อนจากพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี

Thai Way to Development : Reflection from Literature Written by Her Royal Highness Princess
Maha Chakri Sirindhorn
พรพรรณ สวัสดิสิงห์, หทัยรัตน์ ทับพร, อัควิทย์ เรืองรอง

.
การปฏิบัติศีลทำให้เกิดโภคทรัพย์ได้อย่างไร : การศึกษาเชิงวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์เชิงจริยศาสตร์
ของพระพุทธศาสนาเถรวาท How the Practice of Sila Brings us a Wealth : An Analytical Study in the
Theravāda Buddhist Ethiconomics
ธนพล ดอกบัว, วิทยา ศักยาภินันท์, บารมี อริยะเลิศเมตตา

.
แนวทางการเพิ่มขีดความสามารถของร้านอาหารริมทางเพื่อรองรับการท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร …………… 37
The Approach Increasing Capability of Street Food Stalls to Support Tourism in Bangkok
วิลาสินี เขมะปัญญา, เสรี วงษ์มณฑา, ชุษณะ เตชคณา, ธนรัตน์ รัตนพงศ์ธระ
.
นาฏกรรมของคนจีนพลัดถิ่น ……
Performing Arts of the Chinese Diaspora
ภูริตา เรืองจิรยศ, สุรพล วิรุฬห์รักษ์

.
องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน
ประเภทสามัญภาคเหนือ

The Components and Indicators of Strategic Leadership for The Private
School Administrators in the Northern Region
วาทิตย์ ตั้งรพีเลิศ, พิมพ์ประภา อมรกิจภิญโญ, ธนีนาฏ ณ สุนทร


สุขภาวะของผู้สูงอายุในประเทศไทย : โอกาสสำาคัญทางการตลาด
Health of Elderly People in Thailand : Marketing Opportunities
จิรฐา อัคนิทัต, ดารุณี เหลืองวรกิจ, วิภารัตน์ ชมดง

.
The Changes for the Better Life and a Good Community in 21
st Century Education :
A Study of The Sunday School at Saint John’s University, Thailand

Taneenart Na soontorn, Somchart Adulvajarameta, Sudaporn Pongpisanu

.
ความเป็นเกินจริงในพิธีกรรมการอุปสมบทในพระพุทธศาสนามองผ่านปรัชญาหลังนวยุค
The Hyper Reality in the Ordination Ceremony in the Buddhism Through
the Postmodern Philosophy
พระครูประสุตโพธิคุณ (สุวรรณรงค์), สมบูรณ์ บุญโท, สวัสดิ์ อโณทัย

.
แนวทางการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาคร
Guidelines for Potential Development of Tourism in Samut Sakhon Province
ณัฐรินทร์ ปริวงศ์กุลธร

.
กลยุทธ์การปรับตัวของธุรกิจค้าปลีกภายใต้พลวัตสังคมไร้เงินสดของประเทศไทย
Adaptation Strategies for Retail Business under the Cashless Social Dynamics of Thailand
ณัฐชา ธำารงโชติ

.
คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนในสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

The Characteristics of 21
stCentury School Administrators that Affect the Quality of
Learners in Schools Under the Chonburi Primary Educational Service Area Office 2
ศวัสมน แป้นทิม, พจนีย์ มั่งคั่ง, พรทิพย์ คำชาย

.
ภาวะผู้นำาทางการกีฬาของนักศึกษา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
Sports Leadership of the Institute of Physical Education Students Chiang Mai Campus
เฉลิมศิริรักษ์ ใจมัง, ธนีนาฏ ณ สุนทร, พิมพ์ประภา อมรกิจภิญโญ

.
คุณค่าทางพุทธสุนทรียศาสตร์ในประเพณีวัฒนธรรมการชักพระในภาคใต้ ประเทศไทย
The Buddhist Aesthetics Value in the Cultural Tradition of Chakphra in the Southern Thailand
พระครูสังฆรักษ์สุทัศน์ มุนินนฺโท (ศักพันธ์), ฟื้น ดอกบัว, สวัสดิ์ อโณทัย

.
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสนับสนุนในการเข้าร่วมออกร้านค้าในงานจัดแสดงสินค้า
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

The Influencing Factors of Advocate for Trade – Exhibitor’s Attention in
Bangkok and its Vicinity
ภัทรศรี เกตุลักษณ์, เกิดศิริ เจริญวิศาล

.
ทฤษฎีด้านนวัตกรรม
Innovation Theory
ศิวะนันท์ ศิวพิทักษ์

.
ความต้องการจำเป็นในการพัฒนาการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชนตามแนวคิด
คุณภาพจากภายใน

Private Secondary School Management Development Needs Based on the
Concept of Quality from Within
รัสวดี ควรทรงธรรม, พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์, สืบสกุล นรินทรางกูร ณ อยุธยา

.
การผลิตรายการ “วิจัยไทยพลัส” เพื่อเผยแพร่ความรู้จากงานวิจัยสู่สาธารณะในรูปแบบ
ของสกู๊ปข่าวโทรทัศน์

Television Program Production “Wijaithai Plus” for Public Dissemination in TV News Scoop Format
ประวีณมัย บ่ายคล้อย

.
การพัฒนากรอบแนวคิดและแบบประเมินความต้องการจำเป็นในการพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนตามแนวคิดโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้
Development of a Conceptual Framework and Need Assessment Survey for School Administrators Development Based on The Concepts of School as Learning Community
ศนิชา ภาวโน, บัญชา ชลาภิรมย์, พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์

.
Oceania Outbound Tourism Market to Thailand : A Case Study of Australia
Khwanchol Hasayotin

.
รูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
The Model of Development for Quality of Life of Village Health Volunteers,
Phanom Sarakham District Chachoengsao Province
กาญจนา ศักดิ์ชลาธร, นวัสนันท์ วงศ์ประสิทธิ์, นิรัตน์ อิมามี

.
การบูรณาการรูปแบบการท่องเที่ยวจากฐานอัตลักษณ์ท้องถิ่นสู่การท่องเที่ยววิถีไทย
อย่างสร้างสรรค์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

The Integration of Tourism Patterns Based on Local Identity to Creative-Thainess Tourism in Phra Nakhon Si Ayutthaya Province
ธารนี นวัสนธี, ธนรัตน์ รัตนพงศ์ธระ, สุขุม คงดิษฐ์

.
ลักษณะการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการสปาแบบวันเดียวในประเทศไทย
The Characteristics of the Business Operations of Day Spa Entrepreneurs in Thailand
ปิยะวิทย์ ทิพรส, ศิวะนันท์ ศิวพิทักษ์

.
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการศักยภาพของวัดให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมในจังหวัดนนทบุรี

Factors Affecting the Temple’s Management Potentials in Being Cultural Tourist Attractions of Nonthaburi Province
พระสมพงษ์ โมฆรัตน์, ปิยากร หวังมหาพร

.
คุณสมบัติและบทบาทหน้าที่ผู้กำากับเวทีการแสดงละครตรอยกำสรวล
The Qualifications and Roles of Stage Manager of Drama Project of Troy Kamsuan
ขวัญแก้ว กิจเจริญ

 

หลักเกณฑ์การเสนอบทความทางวิชาการหรือบทความจากงานวิจัย

Update : 2020-10-08 11:46:58